ZAPYTANIE OFERTOWE zakup samochodu ciężarowego – wywrotki

Warta, dn. 19.05.2021  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup samochodu ciężarowego – wywrotki

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych               – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 1. Beneficjent (zamawiający):

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Garncarska 18, 98-290 Warta

REGON:001128498

e-mail: sekretariat@zgkimwarta.pl

Osoba do kontaktu: Patryk Polowczyk Dyrektor ZGKiM e-mail: dyrektor@zgkimwarta.pl                         tel.: 502  110 140

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanegosamochodu ciężarowego – wywrotki

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

 1. Stan techniczny – nieuszkodzony
  1. Rok produkcji – nie starszy niż z 2008 roku
  1. Skrzynia biegów – manualna
  1. Paliwo – Diesel
  1. Przebieg maksimum – 600 000 km
  1. Moc silnika min. 300 KM
  1. Ładowność min. 10 000 kg
  1. Liczba osi – dwie
  1. Wywrot na trzy strony
  1. Zawieszenie: przód – resor; tył – pneumatyczne
  1. Klimatyzacja

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Cena  100%

4.  Termin realizacji zamówienia: do 04.06.2021 r.

5.  Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można składać drogą elektroniczną lub osobiście   w siedzibie Zakładu.

Oferta składana osobiście powinna być złożona na druku oferty stanowiącym załącznik do zapytania      i zostać zapakowana w kopertę. Koperta ma być zatytułowana zakup samochodu ciężarowego – wywrotki.

Wypełniony formularz oferty z załącznikami w wersji pdf należy przesłać w formie emaila                             na adres: sekretariat@zgkimwarta.pl W tytule należy napisać: zakup samochodu ciężarowego – wywrotki.

Oferty należy złożyć do dnia  27.05.2021 r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

6.  Opis warunków udziału w postępowaniu:

     Oferta musi zawierać następujące dokumenty – załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  1. Załącznik nr 2 – Parametry techniczne
  1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

    Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

7. Otwarcie ofert i rozstrzygniecie postępowania.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2021 r.  o  godz. 10.30.
 • Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w terminie 3 dni od otwarcia ofert.
 • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie cenowej.
 • W terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa                                         z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z poważaniem

Patryk Polowczyk Dyrektor ZGKiM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *