ZGKiM – Zakład Gwarantujący Klasę i Markę

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej ZGKiM w Warcie – zgkimwarta.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie grafiki umieszczone na stronie mają opisy alternatywne.

Analiza zamieszczanych przez Urząd informacji wykazała konieczność przeszkolenia redaktorów dodających informacje na stronę zgkimwarta.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot wewnętrzny: ZGKiM w Warcie w marcu 2022 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Krzysztof Kona, sekretariat@zgkimwarta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 829 41 69.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Organem odwoławczym w sprawach dostępności cyfrowej jest Dyrektor zakładu

Procedura

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, ul. Garncarska 18, 98-290 Warta

Do budynku prowadzi 1 wejście: wejście główne od ulicy Garncarskiej.

Do wejścia głównego od bramy wjazdowej po prawej stronie prowadzi: chodnik.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem znajduje się parking od strony ulicy Garncarskiej przy wjeździe po prawej stronie jak i przed wejściem głównym, ale jeszcze nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność pętli indukcyjnych:
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma platformy przy schodowej.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.

 raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci__w_formie_dostepnej.pdf

 raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci__w_formie_zgodnej_ze_wzorem.pdf