ZGKiM – Zakład Gwarantujący Klasę i Markę

ZAPYTANIE OFERTOWE
na naprawę nawierzchni brukowej z kamieni polnych przy ul. prof. St. Kaszyńskiego w Warcie

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych (art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy).

1. Beneficjent (zamawiający):
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Garncarska 18, 98-290 Warta
REGON:001128498, NIP: 8270008783
e-mail: sekretariat@zgkimwarta.pl
Osoba do kontaktu: Patryk Polowczyk Dyrektor ZGKiM e-mail: dyrektor@zgkimwarta.pl
tel.: 502 110 140

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca naprawa nawierzchni brukowej z kamieni polnych przy ul. prof.
St. Kaszyńskiego w Warcie. Zakres zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Odcinek jezdni około 140m
długości i powierzchni 600 m2.
Wykonawca robót musi posiadać niezbędny sprzęt do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do osobistego zapoznania się z zakresem prac.

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Cena 100%

4. Termin realizacji zamówienia: do 28.06.2023 r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty można składać drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Zakładu.

Oferta składana osobiście powinna być złożona na druku oferty stanowiącym załącznik do zapytania i zostać zapakowana w kopertę. Koperta ma być zatytułowana Naprawa nawierzchni brukowej z
kamieni polnych przy ul. prof. St. Kaszyńskiego w Warcie.

Wypełniony formularz oferty z załącznikami w wersji pdf należy przesłać w formie emaila na adres: sekretariat@zgkimwarta.pl W tytule należy napisać: Naprawa nawierzchni brukowej z kamieni polnych przy ul. prof. St. Kaszyńskiego w Warcie.


Oferty należy złożyć do dnia 17.04.2023 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty- załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

7. Otwarcie ofert i rozstrzygniecie postępowania.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2023 r. r. o godz. 13.00
  • Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w terminie 3 dni od otwarcia ofert.
  • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie cenowej.
  • W terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z poważaniem
Patryk Polowczyk
Dyrektor ZGKiM