ZGKiM – Zakład Gwarantujący Klasę i Markę

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych (art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy).

  1. Beneficjent (zamawiający):
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   ul. Garncarska 18, 98-290 Warta
   REGON:001128498
   e-mail: sekretariat@zgkimwarta.pl
   Osoba do kontaktu: Patryk Polowczyk Dyrektor ZGKiM e-mail: dyrektor@zgkimwarta.pl
   tel.: 502 110 140
  2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest zakup autobusu.

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:
1. Stan techniczny – nieuszkodzony
2. Rok produkcji – nie starszy niż z 2008 roku
3. Skrzynia biegów – manualna
4. Paliwo – Diesel
5. Przebieg maksimum – 700 000 km
6. Moc silnika minimum – 250 KM
7. Pojemność: minimum – 5 500 cm
8. Długość – nie dłuższy niż 14 m
9. Minimum 55 miejsc siedzących
10. Klimatyzacja
11. Ogrzewanie postojowe Webasto
12. Pasy bezpieczeństwa
13. Pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing,
zastaw).
14.Warunki gwarancji (minimum wymagane – licząc od daty bezusterkowego odbioru
autobusu): – silnik i skrzynia biegów – 10 tys. km, – zawieszenie – 10 tys. km.
Określone powyżej wymagania są wymaganiami minimalnymi. Autobus musi być sprawny
technicznie, kompletny, wolny od wad – gotowe do pracy. Powinien posiadać aktualne
badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz aktualne obowiązkowe
ubezpieczenie OC. Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski powinien posiadać
komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa,
uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Cena 100%

4. Termin realizacji zamówienia: do 24.11.2023 r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty można składać drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Zakładu.
Oferta składana osobiście powinna być złożona na druku oferty stanowiącym załącznik do zapytania
i zostać zapakowana w kopertę. Koperta ma być zatytułowana „Zakup autobusu”
Wypełniony formularz oferty z załącznikami w wersji pdf należy przesłać w formie emaila
na adres: sekretariat@zgkimwarta.pl . W tytule należy napisać: „Zakup autobusu”.
Oferty należy złożyć do dnia 10.11.2023 r. do godz. 13.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym
terminie nie będą brane pod uwagę.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty – załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Parametry techniczne
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

7. Otwarcie ofert i rozstrzygniecie postępowania.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2023 r. o godz. 13.30.
  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w terminie 3 dni od otwarcia ofert.
 • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie elektronicznej na
  adres mailowy podany w ofercie cenowej.
 • W terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa
  z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z poważaniem
Patryk Polowczyk
Dyrektor ZGKiM